Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Arese Trade BV en de klant vanaf 1 april 2008.

1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.

1.3 Arese Trade BV kan indien sprake is van gewijzigde inzichten ten alle tijden haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Arese Trade BV en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Arese Trade BV in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen Arese Trade BV bevoegd de op de Site vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen op de website zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en verzendkosten, en voor zover van toepassing, wettelijke bijdragen.

4. Levering

4.1 Aflevering door Arese Trade BV geschiedt in de plaats van vestiging van Arese Trade BV door afgifte aan een vervoerder doorgaans TNT Post. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 10 dagen na uw bestelling bij ons melden de levering wordt eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.3 De klant is verplicht Arese Trade BV van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Arese Trade BV geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Arese Trade BV bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Arese Trade BV om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.4 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Arese Trade BV hiervan op de hoogte te stellen.


5. Betaling

5.1 U dient of contant bij aflevering (onder rembours) of per bank- of giro te betalen.

5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen-vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.3 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.

5.4 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 100,- verschuldigd. Arese Trade BV kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom Arese Trade BV, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

6.2 Arese Trade BV is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Arese Trade BV zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

7. Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door Arese Trade BV geleverde artikelen binnen zeven werkdagen (de zichttermijn) ongeopend ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gemonteerd, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Arese Trade BV de klant de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

  • elektrische onderdelen
  • elektronische onderdelen
  • bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen, artikelen die speciaal voor de klant aangepast of besteld zijn.

7.4 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8. Garantie

8.1 Arese Trade BV garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De door Arese Trade BV verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

  • nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
  • (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  • reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant Arese Trade BV onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
  • van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
  • het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  • als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;

Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 10 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Arese Trade BV worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Arese Trade BV het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Arese Trade BV zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen alsmede ook portokosten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Arese Trade BV met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 Arese Trade BV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10. Transportrisico

10.1 Arese Trade draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

10.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Arese Trade BV in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Arese Trade BV over.

10.3 Indien n of meer artikelen tijdens transport van Arese Trade BV naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Arese Trade BV gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

11. Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Arese Trade BV en de klant is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Arese Trade BV en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Arese Trade BV is gevestigd bevoegd, tenzij Arese Trade BV voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

12. Privacy

12.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Arese Trade BV gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

12.2 Arese Trade BV zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

13. Overige Bepalingen

13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Arese Trade BV al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AreseTrade BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Arese Trade BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie

Terug
Copyright © 2019 Maserati Spares